Regulamin oddziału Trójmiasto Stowarzyszenia KoLiber

Postanowienia ogólne

§1. Oddział Trójmiasto jest terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia KoLiber wpisanego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000111237.

§2. Odział Trójmiasto nie posiada osobowości prawnej.

§3.
1. Oddział Trójmiasto realizuje cele określone w Statucie Stowarzyszenia KoLiber oraz w jego Deklaracji Ideowej na terenie swojego działania.
2. Terenem działania Oddziału Trójmiasto jest fragment terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujący obszar w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz obszar w granicach administracyjnych wszystkich powiatów województwa Pomorskiego, w których nie działa inna terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia KoLiber.
3. Za zgodą Prezesa Stowarzyszenia dopuszcza się realizowanie celów, o których mowa w punkcie 1 poza terenem działania o którym mowa w punkcie 2.

§4. Oddział Trójmiasto może tworzyć rady, koła i sekcje.

Członkostwo

§5. Członkiem Oddziału Trójmiasto jest każdy członek zwyczajny nie będący członkiem innej terenowej jednostki terytorialnej i oświadczający wolę przynależności do Oddziału Trójmiasto.

§6.
1. Członkowie Oddziału Trójmiasto będący członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia KoLiber posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do obieralnych władz Oddziału Trójmiasto.
2. W razie posiadania przez członka Oddziału Trójmiasto zaległości w regulowaniu składek członkowskich wykonywanie przez niego czynnego prawa wyborczego ulega zawieszeniu.

Władze oddziału Trójmiasto

§7.
Władzami oddziału Trójmiasto są:
a) walne zebranie;
b) prezes;
c) zarząd;
d) oddziałowa komisja rewizyjna.

Walne zebranie

§8. Walne zebranie jest najwyższą władzą Oddziału Trójmiasto.

§9. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie Oddziału Trójmiasto, o ile nie zalegają ze składkami.

§10. Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Statutu oraz niniejszego regulaminu.

§11.
1. Zwyczajne walne zebranie jest zwoływane przez prezesa raz w roku i nie później niż na dzień poprzedzający ostatni dzień kadencji prezesa.
2. Nadzwyczajne walne zebranie jest zwoływane przez prezesa na wniosek własny, oddziałowej komisji rewizyjnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Oddziału Trójmiasto.
3. Żądanie, o którym mowa w punkcie 2, musi być sporządzone na piśmie i zawierać uzasadnienie wskazujące przedmiotowy zakres żądanego walnego zebrania.
4. Prezes na żądanie, o którym mowa w punkcie 2, zobowiązany jest zwołać walne zebranie nie później niż na dzień przypadający w terminie 21 dni od dnia doręczenia prezesowi tego żądania.
5. W razie wakatu na stanowisku prezesa Oddziału bądź niezwołania walnego zebrania w trybie przewidzianym w punkcie 4, zebranie zwołuje Prezes Stowarzyszenia.

§12.
1. Prezes zwołuje walne zebranie poprzez zawiadomienie wszystkich członków oddziału z 14 dniowym wyprzedzeniem o jego miejscu, terminie, porządku obrad oraz wysokości zobowiązań z tytułu składek.
2. Poprzez zawiadomienie uznaje się umieszczenie informacji na stronie internetowej oddziału oraz wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez członka.
3. W razie zwołania walnego zebrania w trybie określonym w §11 punkt 3 porządek obrad obejmować powinien co najmniej czynności wyczerpujące przedmiotowy zakres walnego zebrania określony w uzasadnieniu żądania jego zwołania.
4. Wybór władz oddziału może być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy został przewidziany w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie walnego zebrania.
5. Zmiana regulaminu oddziału na walnym zebraniu zwołanym w trybie przewidzianym w §11 punkt 2 może być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy została przewidziana w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie walnego zebrania.
6. Uchybienie wymogom z punktu 1 skutkuje nieważnością walnego zebrania.
7. Walne zebranie jest ważne jeżeli w pierwszym terminie obecna jest przynajmniej połowa członków Oddziału. W razie braku kworum w pierwszym terminie, walne zebranie zwołane w drugim terminie przypadającym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym, ważne jest bez względu na liczbę obecnych.

§13. Do kompetencji walnego zebrania należy:
a) wybór prezesa na roczną kadencję. Postanowienia Statutu o trybie wyboru Prezesa Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio;
b) wybór członków komisji rewizyjnej na czas kadencji prezesa;
c) wybór delegatów na Konwent;
d) wysłuchanie sprawozdania ustępującego prezesa i komisji rewizyjnej;
e) udzielenie bądź odmowa udzielenia absolutorium członkom ustępującego zarządu;
f) uchwalanie i zmiana regulaminu oddziału;
g) ustalanie wysokości oddziałowych składek członkowskich i opłaty wpisowej;
h) podjęcie uchwały o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział;
i) zatwierdzanie regulaminów rad, kół i sekcji;
j) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych przez Statut lub niniejszy regulamin.

Prezes i zarząd

§14.
1. Prezesa Oddziału w głosowaniu tajnym wybiera walne zebranie spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Na prezesa Oddziału wybrany zostaje ten spośród kandydatów, który otrzymał największą liczbę głosów.
3. W przypadku otrzymania największej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów przeprowadza się powtórne głosowanie, pomijając w nim pozostałe osoby kandydujące.

§15. Do kompetencji prezesa Oddziału należy:
a) Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;
b) powoływanie i odwoływanie członków zarządu;
c) kierowanie pracami zarządu;
d) udzielanie informacji o działalności oddziału na żądanie władz krajowych;
e) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych Statutem i niniejszym regulaminem;

§16. Zarząd oddziału składa się przynajmniej z trzech osób: prezesa, sekretarza i skarbnika.

§17. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa.

§18.
Do kompetencji zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Oddziału;
b) wykonywanie uchwał walnego zebrania;
c) współdziałanie z Zarządem Głównym w zakresie realizacji działań ogólnopolskich;
d) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych Statutem.

Oddziałowa komisja rewizyjna

§19.
1. Oddziałowa komisja rewizyjna składa się z 3 członków, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Głównym, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Sądzie Naczelnym oraz zarządzie Oddziału.
2. Członków oddziałowej komisji rewizyjnej w głosowaniu tajnym większością bezgwzględną wybiera walne zebranie spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§20. Pracami oddziałowej komisji rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany na jej pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez prezesa.

§21. Posiedzenia oddziałowej komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał.

§22. Oddziałowa komisja rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

§23.
Do kompetencji oddziałowej komisji rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności finansowej zarządu oddziału pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,
b) wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu;
c) interpretacja regulaminu oddziału;
d) orzekanie o zgodności regulaminów zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału z niniejszym regulaminem. W przypadku stwierdzenia niezgodności w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia niniejszego regulaminu;
e) orzekanie o zgodności działań zarządu oraz władz rad, kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału i regulaminami zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień oddziałowa komisja rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności;
f) uczestnictwo, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu oraz władz rad, kół i sekcji;
g) prawo wglądu we wszelkie dokumentu oddziału;
h) informowanie Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych nieprawidłowościach;
i) uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnej;
j) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych Statutem.

Rady, koła i sekcje

§24.
1. Rada jest kolegialnym ciałem opiniodawczo-doradczym powoływanym przez prezesa za uprzednią zgodą zarządu.
2. Koło jest terenowym ciałem pomocniczym powoływanym przez prezesa za uprzednią zgodą zarządu w celu koordynowania działalności oddziału na określonym fragmencie terenu działania, o którym mowa w §3.
3. Sekcja jest zadaniowym ciałem pomocniczym powoływanym przez prezesa za uprzednią zgodą zarządu w celu koordynowania realizacji wskazanego celu Stowarzyszenia.

§25. Ustrój wewnętrzny rad, kół bądź sekcji reguluje decyzja o ich powołaniu.

Przepisy końcowe

§26. Kadencja prezesa oraz oddziałowej komisji rewizyjnej trwająca w chwili uchwalenia niniejszego regulaminu ulega prolongacie do dnia 30 listopada 2016 roku.

§27. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga uchwały walnego zebrania podjętej większością co najmniej 2/3 liczby głosów.

§28. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Statutu na miejsce nieważnych postanowień regulaminu wchodzą odpowiednie przepisy Statutu.

§29. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.