Władze oddziału, które wyznaczają kierunek działań stowarzyszenia w Trójmieście.

Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej zarządu oddziału pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom zarządu absolutorium, interpretacja regulaminu oddziału, orzekanie o zgodności regulaminów zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału.