Walne Zebranie oddziału

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oddziału Trójmiasto na Walne Zebranie oddziału!

Termin: 19 listopada 2019 r. o godz. 19:00 (pierwszy termin) i godz. 19:30 (drugi termin)
Miejsce: Gdańsk-Oliwa, ul. Obrońców Westerplatte 12

Prawo głosu na Walnym Zebraniu przysługuje członkom z 6 miesięcznym stażem, z opłaconymi składkami członkowskimi.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa oddziału
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór protokolanta obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
5. Wybór przewodniczącego obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Prezesa i członków Zarządu z działalności oddziału.
8. Pytania do Prezesa oraz członków Zarządu.
9. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
10. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko Prezesa.
11. Pytania do kandydatów.
12. Wybór Prezesa oddziału.
13. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do komisji rewizyjnej.
14. Wybór członków komisji rewizyjnej.
15. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegatów oddziału na Konwent Stowarzyszenia KoLiber.
16. Wybór delegatów.
17. Dyskusja oraz głosowanie nad zmianami Regulaminu oddziału.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Decyzja o zwołaniu Walnego Zebrania oddziału Trójmiasto